• Imprimeix

Formularis

Definició

Formularis gencat és la solució de recollida de dades de formularis de la Generalitat de Catalunya. L’aplicació fa possible la creació d’un espai de treball comú per a cada departament o organisme sobre una única plataforma. Aquest espai de treball, que anomenarem organisme, els permet mantenir els seus propis formularis i gestionar les dades que recullen de manera centralitzada. La creació d'un nou formulari a Formularis Gencat és molt senzilla i únicament requereix definir diversos camps: el model de dades, la lògica de validació dels paràmetres, l’idioma dels literals de validació...

Els formularis que es generen amb Formularis gencat s’han de fer servir principalment per:

 • fer inscripcions (a cursos o altres esdeveniments).
 • enquestes.
 • sol·licitar informació puntual i no confidencial als usuaris.

Com sol·licitar el servei

L'alta d'un departament o organisme a la solució es gestiona a través de suport gencat i requereix el vist i plau de la DGAC.

Un cop fet la petició, rebreu un formulari on cal emplenar els camps següents:

 • detalls del projecte.
 • nom de l'organisme.
 • dades de la persona que administrarà l'espai i dels responsables funcional i tècnic.

Un cop creat l'espai per a l'organisme, la persona amb permisos d'administració podrà crear i esborrar formularis de manera autònoma, gestionar els permisos dels usuaris que n'han d'explotar les dades, etc. En cas que la base de dades de l'organisme ja existeixi, us haureu d'adreçar a l'administrador de l'organisme perquè us doni accés a les seves dades.

Pautes d'estil

Tractament de dades personals

Els Formularis gencat s’han de fer servir principalment per a inscripcions (a cursos o altres esdeveniments), enquestes o sol·licitar informació puntual i no confidencial als usuaris. En cap cas es poden demanar dades sobre salut, sexualitat, origen racial o ètnic, religió, afiliació sindical o política. Si s'ha de crear un formulari que contingui dades més sensibles i i requereixin un nivell més alt de protecció, no es pot utilitzar l’eina corporativa formularis gencat i caldrà complir les mesures que determina la Llei Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Si es crea un fitxer automatitzat, l’organisme responsable l’ha de declarar davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades, de manera que en quedin recollides les condicions legals (mètode de recaptació, finalitat, organisme responsable, adreça, etc.) En les clàusules de protecció de dades dels formularis publicats han de constar el fitxer de la Direcció General D'Atenció Ciutadana i el de l'organisme/unitat responsable del fitxer.

El text que cal incloure és el següent:
D’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que aquestes dades personals seran recollides, incorporades i tractades en els fitxers automatitzats següents: 

 1. Trameses d'informació i inscripcions del Gencat, que té com a finalitat  facilitar als ciutadans i ciutadanes a través del web gencat l'accés a la informació, la recepció de publicacions puntuals o periòdiques, i la gestió de les seves dades quan desitgin participar en esdeveniments o cursos. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades contingudes en aquest fitxer és Via Laietana,14, 3a planta, 08003 Barcelona.
 2. [nom del fitxer de la unitat de gestió], que té com a finalitat [finalitat del fitxer]. L’òrgan responsable del fitxer és [nom de l’organisme responsable i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades contingudes en aquest fitxer és [adreça completa de la seu de l’òrgan responsable].

L’enviament del formulari, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades per les finalitats previstes de cada fitxer.

Pel que fa a la recollida de dades de caràcter personal la unitat de gestió és la responsable de gestionar i conservar les dades que s’hagin exportat de Formularis gencat durant el temps indispensable. Un cop s’ha acabat el procés pel qual s'ha creat el formulari s’ha d’eliminar tant del web com de l’eina gencat Forms. Eliminar un formulari comporta eliminar també tots els registres (dades enviades) de Formularis gencat. Un cop s’ha confirmat l’eliminació del formulari, no es podran recuperar les dades.

Solució tecnològica

L’eina corporativa formularis gencat no permet la maquetació dels formularis perquè la ciutadania els visualitzi. Aquesta acció de maquetació i presentació s’ha de fer des del gestor corporatiu GECO+ si es vol integrar dins un web GECO+.

Guies i manuals

 • Manual d'usuari de Formularis gencat v.3.1
  En aquest manual s'expliquen els passos per crear un formulari i com gestionar els usuaris i les dades que es reben. 
 • Manual d’integració i visualització de formularis gencat a GECO+
  S'explica com recuperar un formulari creat amb Formularis gencat des de GECO+ perquè es visualitzi en un web.
Data d'actualització:  03.07.2017